Afdeling 1:  Naam en zetel

Artikel 1
De vereniging draagt de naam Tour Wieler Club "De Tweewielers" en is gevestigd te Brunssum. De vereniging is opgericht bij notariële akte van 3 september 1979 (de statuten) en staat vanaf de oprichtingsdatum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Heerlen. De statuten zijn ter inzage bij de secretaris.

Afdeling 2:   Doel

Artikel 2
Teneinde die in de statuten aangegeven doelstelling te bereiken, worden in dit reglement nadere regels gegevens omtrent de wijze van functioneren van de vereniging. Vaststelling en wijziging van het reglement geschiedt door de algemene ledenvergadering.

Afdeling 3:   Bestuur

Artikel 3
Naast de leden van het dagelijks bestuur, te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, bestaat het dagelijks bestuur nog uit een aantal leden.

Afdeling 4:   Lidmaatschap

Artikel 4
Wie lid wenst te worden van de vereniging, moet het digitale inschrijfformulier invullen via www.twc-detweewielers.nl/lid worden. De secretaris verstrekt aan de penningmeester een afschrift van betreffend formulier. De penningmeester ziet toe op de tijdige betaling van de contributie door de nieuwe leden.

Artikel 5
Het bestuur beslist over de toelating tot de vereniging van nieuwe leden. Belangstellenden voor lidmaatschap mogen enkele malen als aspirant-lid bij wijze van proef meefietsen met de vereniging, zulks ter beoordeling door het bestuur. Binnen zes weken na de eerste fietsrit waaraan het aspirant-lid heeft deelgenomen, beslist het betuur over toelating tot de vereniging. Deze toelating kan niet plaatsvinden als niet is voldaan aan de registratieplicht en de financiële verplichtingen. Wedstrijdlicentiehouders kunnen niet lid worden van de vereniging.

Afdeling 5:   Einde lidmaatschap

Artikel 6
Naast de gevallen van beëindiging van het lidmaatschap genoemd in artikel 7 van de Statuten, wordt, gelet op lid c van betreffend artikel, bepaald dat het lidmaatschap eveneens beëindigt, als een lid houder wordt van een wedstrijdlicentie.

Afdeling 6:  Fietskleding

Artikel 7a
Door de leden kan tegen betaling verenigingskleding worden gekocht. De leden zijn verplicht, tijdens het fietsen in verenigingsverband, gekleed te zijn in het verenigingstenue, te weten trui, broek, vest of jack.

Artikel 7b
Het dragen van een fietshelm is verplicht. Leden die hier niet aan voldoen kunnen door de leden van het dagelijks bestuur de rit ontzegd worden.

Afdeling 7:  Commissies

Artikel 8
Door een lid van het bestuur wordt zitting genomen in de commissies als bedoeld in artikel 13 van de statuten. Ook de hoofdsponsor kan het bestuur in een commissie vertegenwoordigen.

Afdeling 8:  Fiets tijden

Artikel 9
Voor het fietsen in verenigingsverband gelden de volgende dagen en tijden:
A:     Op zondagen van 9.00 uur tot 12.30 uur. Het begin en het einde van het fietsseizoen zijn de vertrektijden
         om 9.30 uur tot 12.30 uur.
         Voor langere tochten worden afwijkende tijden in het jaarboekje of op de website van de vereniging vermeld.
B:     De veteranen ploeg gaat zich zelf "supporten", d.w.z. deze groep gaat hun programma zelf samen stellen

Afdeling 9:    Verkeersdeelname

Artikel 10
Tijdens het fietsen worden de verkeersregels in acht genomen; andere verkeersdeelnemers dienen niet onnodig hinder te ondervinden.

Afdeling 10: Verzekering

Artikel 11
De leden en aspirant-leden worden door de vereniging verzekerd als volgt:
A:     een collectieve ongevallen verzekering ( bij blijvende invaliditeit en overlijden); het ongevallenrisico is alleen gedekt
         tijdens het verrichten van activiteiten georganiseerd door de vereniging,daaronder begrepen het rechtstreeks gaan
         van huis naar de plaats van de activiteit en terug;
B:     een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (voor leden fietsend in verenigingsverband, mede voor leden ten
         opzichte van elkaar); niet gedekt zijn:
-        het eigen risico van een elders gesloten verzekering;
-        gebeurtenissen ontstaan tijdens het komen en gaan van een naar huis
-        gevolgen van diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van goederen.

Afdeling 11:  Evenementen

Artikel 12
Organisatie van evenementen behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering. Bij de uitvoering wordt in principe de medewerking van alle leden verwacht. Leden die zich zonder geldige redenen geheel onttrekken aan werkzaamheden direct verbonden met de uitvoering van het evenement, profiteren op geen enkele wijze van eventuele opbrengsten.

wwww.twc-detweewielers.nl


Sponsor adviesbureau De Ruijter